SFDR

INFORMACJE 
UDOSTĘPNIANE PRZEZ SPÓŁKĘ CORVUS VENTURES SP. Z O.O. 
JAKO ZEWNĘTRZNIE ZARZĄDZAJĄCEGO ALTERNATYWNĄ SPÓŁKĄ INWESTYCYJNĄ 
ASI CORVUS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W WYKONANIU WYMOGÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 Z DNIA 27 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE UJAWNIANIA INFORMACJI ZWIĄZANYCH ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM W SEKTORZE USŁUG FINANSOWYCH

WPROWADZENIE
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (dalej również jako: „SFDR” lub „Rozporządzenie SFDR”) ustanawia zharmonizowane przepisy dla uczestników rynku finansowego i doradców finansowych dotyczące przejrzystości w odniesieniu do wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz brania pod uwagę niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w prowadzonych przez nich działaniach, a także w odniesieniu do przedstawiania przez nich informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem na temat produktów finansowych.
W rozumieniu Rozporządzenia SFDR spółka Corvus Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej również jako: „CV”) kwalifikowana jest jako uczestnik rynku finansowego, tj. jako zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI), a na gruncie prawa polskiego – jako zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ZASI).
Alternatywna spółka inwestycyjna, którą zarządza CV, tj. ASI Corvus Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej również jako „ASI”), stanowi produkt finansowy w rozumieniu Rozporządzenia SFDR.
Przepisy SFDR i aktów mu towarzyszących nakładają na zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi obowiązki przekazywania informacji dotyczących udostępnianych produktów finansowych oraz ułatwienia poznania działań podejmowanych w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy i świadomości inwestorom, obowiązki nałożone mocą SFDR realizowane są przez zarządzających ASI poprzez dokonanie stosownych ujawnień, w tym m.in. na stronie internetowej.
PRZEJRZYSTOŚĆ W ZAKRESIE STRATEGII DOTYCZĄCYCH RYZYKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
[ART. 3 UST. 1 SFDR]
Rozporządzenie SFDR w art. 3 ust. 1 stanowi, że uczestnicy rynku finansowego zobowiązani są do opublikowania na swojej stronie internetowej informacji na temat swoich strategii dotyczących wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 22 SFDR ryzyko dla zrównoważonego rozwoju oznacza sytuację lub warunki środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które – jeżeli wystąpią – mogłyby mieć, rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.
CV nie przyjęła jak dotąd strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jako że nie przewiduje wystąpienia takowych ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym.
Z uwagi na charakter i profil działalności podmiotów będących przedmiotem podejmowanych inwestycji CV nie przewiduje wystąpienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym. W ocenie CV, przyjęta przez ASI polityka i strategia inwestycyjna pozwala uniknąć ryzyk wystąpienia zdarzeń lub stanów związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością lub ładem korporacyjnym, które mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość poczynionych przez ASI inwestycji.
Mając świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i środowiska, a także aspekty społeczne, CV nie wyklucza jednak wdrożenia strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.
PRZEJRZYSTOŚĆ W ZAKRESIE NIEKORZYSTNYCH SKUTKÓW DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU NA POZIOMIE PODMIOTU
[ART. 4 UST. 1 LIT.B W ZW. Z ART. 7 UST. 2 SFDR]
Zgodnie art. 4 ust. 1 lit. b Rozporządzenia SFDR, CV informuje, iż na chwilę obecną przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę ich głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.
Decyzje inwestycyjne podejmowane przez CV, w jej ocenie, nie przyczyniają się do powstania negatywnych skutków ani nie mają z nimi bezpośredniego związku. Praktyka CV wynika również z charakteru prowadzonej działalności i oferowanego produktu, jakim jest ASI, a także spowodowana jest ograniczoną dostępnością informacji i danych dotyczących zrównoważonego rozwoju po stronie przedmiotów lokat ASI.
Mając świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i środowiska, a także aspektami społecznymi, CV nie wyklucza jednak brania pod uwagę niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy w przyszłości.
PRZEJRZYSTOŚĆ POLITYK WYNAGRODZEŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZANIEM DO DZIAŁALNOŚCI RYZYK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
[ART. 5 UST. 1 SFDR]
Stosownie do wymogów zawartych w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia SFRD uczestnicy rynku finansowego i doradcy finansowi ujmują w swoich politykach wynagrodzeń informacje o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz publikują te informacje na swoich stronach internetowych.
CV informuje, że nie jest podmiotem zobowiązanym do przyjęcia polityki wynagrodzeń, wobec czego nie dotyczy jej powyższy wymóg, a ponadto – jak już wskazano wyżej, nie wprowadza do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2011/61/UE Państwa członkowskie wymagają, aby ZAFI posiadali politykę i praktyki w zakresie wynagrodzeń; polityka i praktyki w zakresie wynagrodzeń muszą być zgodne z rozsądnym i skutecznym zarządzaniem ryzykiem i je propagować oraz nie mogą sprzyjać podejmowaniu ryzyka niezgodnego z profilami ryzyka, regulaminami lub dokumentami założycielskimi AFI, którymi zarządzają. Art. 3 ust. 2 tej dyrektywy stanowi, że powyższych postanowień nie stosuje się do ZAFI zarządzających portfelami AFI (bezpośrednio albo za pośrednictwem przedsiębiorstwa, z którym ZAFI jest powiązany poprzez wspólne zarządzanie lub kontrolę albo poprzez znaczny, posiadany bezpośrednio bądź pośrednio pakiet akcji), gdy łączna wartość zarządzanych aktywów, w tym aktywów nabytych za pomocą dźwigni finansowej, ogółem nie przekracza progu 100 mln EUR lub nie przekracza progu 500 mln EUR, gdy portfele AFI składają się z AFI, które nie stosują dźwigni finansowej i w których prawa do umorzenia nie mogą być wykonywane przez okres pięciu lat od daty początkowej inwestycji w każdy AFI.
Na gruncie ustawodawstwa polskiego, powyższe zasady uregulowane zostały w ustawie o funduszach inwestycyjnych[1] – art. 70j stanowi o obowiązku wdrożenia w ZASI polityki wynagrodzeń, ale przepisu tego nie stosuje się do zarządzającego ASI, który wykonuje działalność zarządzającego bez zezwolenia Komisji (art. 70e ust. 1), po uzyskaniu wpisu do rejestru zarządzających ASI (wyłączenie z art. 70zb ust. 4), którą to działalność prowadzi CV.


[1] Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 681 z późn. zm.)
PRODUKTY PROMUJĄCE ASPEKT ŚRODOWISKOWY LUB SPOŁECZNY (LUB OBA TE ASPEKTY), ALBO MAJĄCE NA CELU ZRÓWNOWAŻONE INWESTYCJE
[ART. ART. 8 I 9 W ZW.Z ART. 10 UST. 1SFDR]
CV nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mających na celu zrównoważone inwestycje. 
Inwestycje w ramach ASI nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia SFDR uczestnicy rynku finansowego zapewniają, aby wszelkie informacje publikowane zgodnie z art. 3, 5 lub 10 były na bieżąco aktualizowane. W przypadku gdy uczestnik rynku finansowego zmienia takie informacje, publikuje na tej samej stronie internetowej zrozumiałe wyjaśnienie takiej zmiany. W związku z powyższym, w przypadku zmiany zaprezentowanych informacji CVdokona ich stosownej aktualizacji przedstawionych powyżej informacji